Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver hur C’est la vie med adress Hagtornsvägen 4a, Halmstad behandlar personuppgifter.
Vi värnar om din personliga integritet och är måna om att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

 I denna Policy har vi därför samlat information om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med att du använder vår blogg de personuppgifter vi på annat sätt fått tillgång till.

Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas i all vår behandling av personuppgifter.

Det kan vara bra för dig att tänka på att denna Policy bara gäller för vår webbplats, vilket innebär att när du länkas från vår webbplats till en annan webbplats är det integritetspolicyn för den andra webbplatsen som gäller. Vi tar alltså inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

I detta avsnitt beskrivs vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilka behandlingar som utförs, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på samt under vilken tidsuppgifterna lagras.

3. Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du kontaktar oss.

För att kunna kommunicera med dig och besvara de frågor du ställer till oss via e-post, telefon,

eller Facebook.

Kategorier av personuppgifter

Namn
– Användarnamn och lösenord (till exempel för support vid inloggningsproblem).
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer).  

– Fotografier som du skickar

4. Behandling av personnummer

I den mån vi behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att ske när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

 Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig bland annat i samband med att du skriver en kommentar eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn och e-postadress.

Vi samlar även in information när du besöker vår hemsida som exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

Dina rättigheter enligt GDPR

Registerutdrag: Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

Rättelse: Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Klaga: Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Ifrågasätta berättigat intresse: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

Radera personuppgifter: Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.